Jägarbevis

[vc_section 0=””][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_images_carousel images=”188,45,151,155,154,149,181,180,147,148,152,159″ img_size=”320×220″][vc_column_text 0=””]

TEORETISKA OCH PRAKTISKA PROV

En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt och tre praktiska delprov.

Det teoretiska provet som ingår i jägarexamen ska avläggas av alla, oavsett vilken typ av jaktvapen som ska förvärvas (gäller ej den som redan har licens för jaktvapen utfärdat före 1985).

De praktiska proven består av tre olika delprov, hagelgevärsprov, grundprov/kulgevär och högviltprov/kulgevär.

Teoretiskt prov

Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att  välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.

Provtagare får efter rättat prov inte behålla frågeblanketten, som heller inte får  kopieras.

Vid prov får hjälpmedel inte användas. Provet avbryts för den som fuskar.

Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det  teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt  besvarade.

Praktiskt hagelgevärsprov omfattar fyra moment

 1. säker hagelgevärshantering
 2. avståndsbedömning
 3. lerduveskjutning
 4. skjutning mot markmål

Grundprov/kulgevär omfattar två moment

 1. säker kulgevärshantering
 2. precisionsskjutning

Högviltprov/kulgevär omfattar

 1. skjutning mot stillastående och löpande älgfigur

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]

PRAKTISKT HAGELGEVÄRSPROV

Moment som ingår i hagelgevärsprovet.

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:

 1. Säker hagelgevärshantering
 2. Avståndsbedömning
 3. Lerduveskjutning
 4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

 • Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapen vanan i övrigt godtagbar.

Avståndsbedömning

Vid avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer provtagaren anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är utom hagelhåll.

För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer.

Notera!

Fågelsiluett (gås- eller andfigur) samt rådjursfigur är inom hagelhåll på ett avstånd 15-20 meter från provtagaren.

Nämnda figurer kan vid provet också vara placerade utom hagelhåll från provtagaren och är då placerade på 30 meters avstånd.

För övriga djurfigurer, till exempel räv, hare och grävling är dessa placerade mellan 15-20 meter från provtagaren om de är inom hagelhåll och på 30-40 meter om de är placerade utom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Kombinationsprov (i förekommande fall då moment 1 och 2 slås ihop)

Vid kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för säker vapenhantering och avståndsbedömning.

Lerduveskjutning

Vid lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt.

Observera att provtagaren i ”färdigställning”  inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då lerduvan kastas.

Markmål

Vid skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.

Som träff/godkänt ska minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm – US nr 7,5, 2,4 mm) vara inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

Observera att provtagaren i ”färdigställning”  inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då målet har startat.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

PRAKTISKT GRUNDPROV/ KULGEVÄR

Läs om det praktiska grundprovet med kulgevär.

Det praktiska grundprovet/kulgevär innehåller följande moment

 1. Säker kulgevärshantering
 2. Precisionsskjutning

Vid säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt:

 • Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, varvid vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Om provtagaren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göra av hela grundprov kulgevär.

I precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.

Skjutavståndet ska vara 80 meter.

För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.

Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.

Serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning.

Om bara den enda serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

PRAKTISKT HÖGVILTPROV/ KULGEVÄR

Läs om det praktiska högviltprovet med kulgevär.

Det praktiska högviltprovet kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla

 1. Skjutning mot stillastående älgfigur
 2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet.

För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Teoretiskt prov för den som har läs- och skrivsvårigheter

Provtagare ska i god tid innan provtillfället kontakta provledaren och anmäla önskemål om anpassat prov.

Provet kan genomföras som ett vanligt teoriprov, men utan tidsbegränsning. Är denna anpassning inte tillräcklig är det möjligt att avlägga provet enskilt tillsammans med en provledare. Provledaren hjälper provtagaren genom att läsa upp och förtydliga frågor och svarsalternativ. Provtagaren måste givetvis alltid själv välja svarsalternativ.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

FRÄMMANDE SPRÅK

Provtagare som inte behärskar svenska

Provtagare som inte behärskar svenska har möjlighet att få använda sig av tolk. Provtagare måste kontakta provledaren i god tid före provtillfället och anmäla detta önskemål. Eventuell kostnad för tolk betalas av provtagaren.

Vid provtillfället skriver provtagaren teoretiskt prov enskilt tillsammans med tolk och provledare.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

FELAKTIG VAPENHANTERING

Att hantera sitt vapen är ett viktigt moment.

En provtagare som uppträder olämpligt med ett vapen före inskrivning, mellan delprov eller mellan moment i ett delprov riskerar att inte få fortsätta att avlägga prov den dagen. Det är provledaren som avgör om den felaktiga hanteringen av vapnet är sådan att provtagaren ska nekas vidare provtagning samma dag.

Provledaren har också rätt att avbryta ett pågående moment om provtagarens vapenhantering är så dålig att den bedöms vara ett hot mot säkerheten, till exempel om vapnets mynning pekar på en människa.

Om provledaren avbryter ett pågående delprov är det underkänt i sin helhet. Redan avklarade moment i delprovet får inte tillgodoräknas, utan hela delprovet måste göras om annan dag.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ORDNINGSFÖLJD

Ordningsföljden är viktig vid proven.

Provtagaren måste genomföra det teoretiska provet med godkänt resultat innan Hagelgevärsprovet eller grundprov kulgevär får genomföras. Momenten speciell hagelgevärshantering under säker hagelgevärshantering – och speciell kulgevärshantering under säker kulgevärshantering – som ingår i hagelgevärsprovet respektive i grundprov kulgevär måste dock avläggas med godkänt resultat innan sådan prov får fortsättas.

När provtagaren genomfört teoretiskt prov samt grundprov kulgevär med godkänt resultat får praktiskt högviltprov kulgevär genomföras.

Ett prov skall genomgås med samtliga moment under samma dag.

Vid extrema väderleksförhållanden eller motsvarande får dock provledare besluta att något moment får genomföras senare. Vad gäller omprov av underkänt moment får högst två omprov göras per dag.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]